Algemeen bijzonder onderwijs
De scholen van de stichting VO Eemsdelta zijn algemeen bijzondere scholen. Kenmerkend is dat elke school gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen nastreeft. Al onze scholen willen een actieve bijdrage leveren aan pluriformiteit, burgerschap, sociale integratie en tolerantiebevordering. Dit doen wij middels het vak levensbeschouwing, maar daarnaast integreren we deze thema’s in onze schoolcultuur. Onder schoolcultuur verstaan wij een gedeelde opvatting over gewenste normen en waarden. Een set van tradities, opvattingen over wat belangrijk is in het leven en gedragsregels vormen deze cultuur. Deze kunnen aangevuld worden of gewijzigd, maar de essentie blijft herkenbaar.

De waarden die wij hoog in het vaandel hebben zijn: openheid, tolerantie, respect en burgerschap.

Openheid
Openheid veronderstelt een gevoel van veiligheid waarbij medewerkers en leerlingen zich vrij voelen hun mening te uiten en hun overtuigingen te delen zonder daarop veroordeeld te worden

Tolerantie
Aan tolerantie moet kennis en begrip van andermans visie ten grondslag liggen, anders is het een leeg begrip. Deze kennisoverdracht vindt plaats in de lessen maatschappijleer en levensbeschouwelijke vorming, maar evenzeer in de mentorlessen (zowel klassikaal als in individuele coachingsgesprekken). Daarnaast moet intolerantie in elke lessituatie bestreden worden en is het dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid van al het personeel, samen met ouders en leerlingen.

Respect
Respect houdt niet in dat we allemaal gelijk (moeten) zijn, maar intermenselijke gelijkwaardigheid staat voorop. Voorop staat dat we elkaars opvattingen niet hoeven te delen, maar dat we onderlinge verschillen accepteren en waarderen. Een actieve solidaire houding waarbij verschillen niet worden ervaring als een belemmering, maar als een verrijking is een positief gevolg van een respectvolle houding. Omgaan met diversiteit op school is onderdeel van respect hebben voor elkaar.

Burgerschap
Een van de taken van een school is het opleiden van jongeren tot actieve en verantwoordelijke burgers die op een menselijke wijze kunnen participeren aan de Nederlandse samenleving.  Concreet houdt dit in dat leerlingen zich bewust moeten worden van de wereld om zich heen met de school als oefenplaats.

De genoemde waarde vormen mede de identiteit van onze scholen en zijn een stimulans voor beter onderwijs, omdat de leerling zich gewaarborgd mag voelen in een positieve sfeer van gezamenlijke betrokkenheid.